/
x

A honlapon cookie-t alkalmazunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek. Részletek.

Főoldal / A SOFTLINE SERVICES KFT. ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

A SOFTLINE SERVICES KFT. ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

I. BEVEZETÉS
Jelen adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: „Nyilatkozat”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson a SOFTLINE SERVICES Kft. (székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.; a továbbiakban: ,,Adatkezelő”) mint adatkezelő  által, a személyes adatoknak weblapon (a továbbiakban: ,,Honlap”) folyó kezelésével összefüggésben végzett tevékenységekről. A Nyilatkozat tartalmát az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el és vállalja, hogy az általa végzett minden adatkezelés megfelel a Nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt előírásoknak.
A hatályos Nyilatkozat folyamatosan elérhető és visszakereshető a www.softline.hu/privacy-policy címen.
A Honlap használatával Ön, mint felhasználó - egyes kifejezett hozzájárulási formáktól eltekintve - elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi, európai adatvédelmi irányelvek szem előtt tartásával kíván eljárni:
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. („célhoz kötöttség”)
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. („pontosság”)
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. („korlátozott tárolhatóság”)
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)
Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

III. FOGALMAK
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

IV. AZ ADATKEZELŐ
Név: SOFTLINE SERVICES Korlátolt Felelősségű Társaságnak
Cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: 01-09-306695; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26187817-2-41
Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.
Levelezési cm: 1085 Budapest Baross u 52., B52 irodaház V. emelet
Telefonszám: 06 30 737 0257
Email cím: info@sofline.com

V. KONZULTÁCIÓ (TANÁCSADÁS) KÉRÉSE
Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-145092/2018
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: név, telefonszám, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó aktivitásától számított 24 hónap.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név: Edinaya Set LLC.
Székhely: 115035, Moszkva, Oroszország, 17 Bolshaya Ordynka, bld. 1
Feladat: szerverszolgáltatás
Név: Development Bureau LLC.
Székhely: 105568, Moszkva, Oroszország, shosse Entuziastov, d.55
Feladat: weblap üzemeltetés és támogatás
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
Harmadik országba irányuló adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 8. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön kifejezett hozzájárulása.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat harmadik országba továbbítják. Személyes adatainak megadásával egyidejűleg, az ún. checkbox (jelölőnégyzet) kitöltésével Ön, mint felhasználó kifejezett formában és önként hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait harmadik országba továbbítsák adatfeldolgozás céljával.

VI. ESEMÉNYREGISZTRÁCIÓ
Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-1444495/2018
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő szervezésében megrendezésre kerülő szakmai eseményekre vonatkozó jelentkezések rögzítése.
Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok típusa: név, tartózkodási hely, beosztás, munkahely, telefonszám, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a kiválasztott esemény megrendezését követő 30 nap.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név: Edinaya Set LLC.
Székhely: 115035, Moszkva, Oroszország, 17 Bolshaya Ordynka, bld. 1
Feladat: szerverszolgáltatás
Név: Development Bureau LLC.
Székhely: 105568, Moszkva, Oroszország, shosse Entuziastov, d. 55
Feladat: weblap üzemeltetés és támogatás
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
Harmadik országba irányuló adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 8. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön kifejezett hozzájárulása.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat harmadik országba továbbítják. Személyes adatainak megadásával egyidejűleg, az ún. checkbox (jelölőnégyzet) kitöltésével Ön, mint felhasználó kifejezett formában és önként hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes adatait harmadik országba továbbítsák adatfeldolgozás céljával.

VII. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
Jelen Nyilatkozatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VIII. COOKIE (SÜTI) TÁJÉKOZTATÁS
Annak érdekében, hogy a Honlap a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő cookie-kat használ. A cookie-k által egy weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy adatokat gyűjtsön felhasználói viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott a Honlaphoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg a Honlapon, mely funkciókat használta.
A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a felhasználó számítógép böngészőjében, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.
A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
A sütit Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében történő alkalmazását.

IX. ALKALMAZOTT ESZKÖZÖK
1. Google Analytics
A Honlap a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) Google Analytics nevű webanalitikai szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat alkalmaz, amelyek a Honlap használatának elemzését teszik lehetővé. A süti által generált, a Honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google ezeket az információkat felhasználja a Honlap Ön által történő használatának kiértékelésére, a Honlapon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a Honlap üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a Honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a sütik használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Ön valószínűleg nem használhatja teljes mértékben a Honlap összes funkcióját. Jelen Honlap használatával Ön elfogadja a Google által Önről gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.
2. Google DoubleClick
A Honlap a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Honlapra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Honlap hirdetésével találkozzanak. A Honlap a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Honlap hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken.
3. Google Adwords
A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlapot felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Adatkezelőtől.
A Google Inc. adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
4. Facebook Remarketing
Az Adatkezelő a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”) remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Honlap meglátogatása után a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.
A Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.facebook.com/policy.php

X. KÖZÖSSÉGI MÉDIA BEÉPÜLŐ MODULJAI
A Honlap LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; ,,LinkedIn”) és a Facebook beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatja. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a LinkedIn, illetve a Facebook (együttesen a továbbiakban: „Szolgáltatók”) nyújtja.
A beépülő modul továbbítja a Szolgáltatók felé, hogy Ön mely weboldalakat nyitotta meg. Ha Honlapunk böngészése közben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a Szolgáltatók össze tudják vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a Szolgáltatóknak továbbítja megőrzésre.
 A LinkedIn adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Szolgáltatók összekapcsolják Honlapunk felkeresését felhasználói fiókjával, Honlapunk megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókokból.

XI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
2. Helyesbítéshez való jog
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
3. Törléshez vagy zároláshoz való jog
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett ezt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, zárolásról, és törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a döntéshozatalra előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
5. Kártérítés és sérelemdíj
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
6. Bírósági jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
7. Adatvédelmi hatósági eljárás
A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében bejelentéssel lehet élni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amely alapján adatvédelmi hatósági eljárás indul, indulhat. Ha az adatvédelmi hatósági eljárást bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Nyilatkozat tartalmát bármikor belátása szerint egyoldalúan módosítsa. A Nyilatkozat módosításai a Honlapon való közzététellel lépnek hatályba, erre tekintettel ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon az eszközölt módosítások tartalma felöl. A módosítás hatálybalépését követően Ön, mint felhasználó, a Honlap első alkalommal történő használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyilatkozatban foglalt új rendelkezéseket.
Jelen Nyilatkozatban külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen az Infotv. rendelkezései irányadóak. 2018. május 25-étől alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), amely egységes adatvédelmi szabályozást fog bevezetni az Európai Unió minden tagállamában. E naptól kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban található jogszabályi hivatkozások alatt az Általános Adatvédelmi Rendelet megfelelő rendelkezéseire történő hivatkozások értendőek.

Jelen Nyilatkozat 2018. április 9. napjától hatályos.